8 Eylül 2011 Perşembe

RİŞVAN AŞİRETİ


                                     RİŞVAN   AŞİRETİ

       Aşiret; aynı kökten gelmiş olup birlikte yaşayan ve birlikte konup göç eden halk, oymak anlamlarına gelmektedir. Rişvan Aşireti Anadolu’daki büyük Türkmen aşiretlerinden birisidir. Geçen asırlardaki aşiret yapılarının çoğunlukla kaybolduğu günümüzde bile, Rişvan Aşireti aşiret yapısını zayıflamış olsa da sürdürmektedir.

       Rişvan Aşireti hakkındaki en eski bilgiler 16.yüzyıl başlarına ait Osmanlı tapu tahrir defterleri sayesinde mümkün olmuştur. Yavuz Sultan Selim’in Haziran 1515’te Dulkadirli Beyliği topraklarıyla birlikte Malatya, Kâhta ve Hısn-ı Mansur (Adıyaman) bölgesini fethedip Osmanlı topraklarına katmasıyla, buralarda konargöçer durumda olan Rişvanların da dâhil olduğu bütün Türkmen aşiretleri Osmanlı devletinin tebaası oldular. Bölgede Osmanlılarca yapılan  ilk kayıtlara göre Rişvanlar Maraş Yörükleri ve Kara Ulus taifesi içinde yer almakta ve Oğuzların İğdir Boyundan gelmektedir (Anadolu’da Aşiretler, Cemaatler, Oymaklar (1453-1650) cilt IV, sayfa 1912-14, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2009, Ankara).  

       Rişvan Aşireti hakkındaki  en geniş bilimsel doğru bilgiyi, kendisi de aynı aşiretten olan değerli tarihçi Doçent  Dr. Faruk Söylemez’in yayınlarından öğreniyoruz. Bu  yayınların Osmanlı Arşivlerinde 7 yıl süren bir çalışmanın ürünü  olduğu bilinmektedir. Kendisinin Rişvan’larla ilgili ilk eseri;    ‘Osmanlı Devletinde Aşiret Yönetimi, Rişvan Aşireti Örneği’ isimli, 323 sayfayı aşkın kitabıdır ki, ‘Kitapevi’ adlı yayınevi tarafından  2007 yılında İstanbul’da basılmıştır. Diğeri ise Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin 2002 yılındaki  12. sayısının 39-52. sayfalarında yayınlanan ‘Rişvan Aşireti’nin  Cemaat, Şahıs ve Yer Adları Üzerine Bir Değerlendirme’ isimli makalesidir. Aşağıdaki yazı büyük ölçüde bu yayınlar esas alınarak hazırlanmıştır.

       İlk tahrir 1519’da yapılarak Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki 71 numaralı tapu tahrir defterine kaydedilmiştir (Dergi). O dönemde Kâhta’da bulunan Rişvan Aşireti de bu tahrirde sayıldı. Bölgenin  Osmanlı Devletine katılmasıyla  Kâhta sancak haline getirilen Malatya’ya bağlandı. Rişvan Aşireti 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Maraş bölgesinde de görülmeye başladı. Mesela 1565’de Maraş’ta bulunan Türkmen cemaatleri arasında Rişvan. Aşiretinin, Bektaşlı, Çakallı, Hamidli, Rişvan Cemaatleri zikredilmiştir. 1578’de Elbistan yöresinde çıkan Şambayatlı Sahte Şah İsmail’in etrafında toplanan Türkmenler içerisinde Rişvan Aşireti mensupları da vardı. Rişvanlar 17. ve 18. yüzyıllarda ise Zülkadriye (Maraş) Beylerbeyliğinin bütün topraklarına yayıldılar.  Rişvan Aşiretinin Osmanlı Devleti ile olan ilişkileri 17. ve 18. yüzyıllarda başka hiçbir Türk aşiretine nasip olmayacak yakınlıkta başlayıp devam etmiştir. Zira bu dönemlerde birçok Rişvan beyinin Maraş, Adana ve Sivas’a vali olarak atandığı, Malatya sancak beylerinden çoğunun  Rişvanzadeler’den olduğu görülmektedir (sayfa 74-56).

       Doğu Anadolu’nun en ünlü ailelerinden olan Rişvanzadeler, 1650- 1850 yılları arasında kendi bölgelerinde mutlak söz sahibi oldular.  Türkmen asıllı bu ocaktan çoğu beylerbeyi (mirimiran) rütbeli Halil Paşa, Ömer Paşa, Mehmet Paşa gibi tanınmış derebeyi paşalar gelip geçti.   Bu paşalar, beylerbeyliği merkezi olan Maraş veya sancak beyliği merkezi olan Malatya’daki saraylarında,  Besni’deki konaklarında otururlardı (sayfa 229) . Rişvanzadeler’den beylerbeyi olarak atananların ilki Halil Paşadır.1701’de Maraş Beylerbeyi olmuştur. Atandığı dönemde  bölgede eşkıyalıklarda bulunan Cihanbeyli aşiretinden bazı kişilerin bertaraf edilmesiyle uğraşmıştır  (sayfa 231). Rişvanzedeler’den son Maraş Beylerbeyi II. Süleyman Paşadır. 1841 yılına kadar Maraş’ta görevini sürdürmüş sonra Diyarbakır valiliğine atanmıştır (sayfa 284). Bütün bunlar Osmanlı Devletinin Rişvan Aşiretine büyük önem verdiği ve bu aşirete güvendiğini göstermektedir.


           Rişvan  Aşiretine Mensup Cemaatler (sayfa 20-37)

       Bu büyük aşiret birçok cemaatten oluşuyordu:

1.Ömeranlı Cemaati. An eki Farsçada çoğul ekidir. Ömeran Ömerler anlamına gelmektedir. 1519-1536 yılları tahrirlerinde Hacı Ömerli olarak kaydedilen, Rişvan Aşiretine mensup cemaatlerin ilk sırasında yer alan cemaattir. 1536’da diğer isminin Kaytanlı olduğu belirtilmiştir. Kâhta, Malatya, Adıyaman başta olmak üzere Konya, Sivas, Divriği, Alacahan, Darende,  Gürün, Antakya, Trablus, Şam’da konargöçer olarak yaşadıkları, ayrıca Tırhala Sancağı ( Bugün Yunanistan’da bulunuyor ) ile bu sancağa bağlı Yenişehir,  Çatalca kazalarında, Maraş, Kilis, Antep sancakları ve Halep eyaletinde yaşadıkları ifade edilmektedir.

2-Hıdır Soranı (Hıdır Sorlu) Cemaati. Günümüzde de Adıyaman’da oturmaktadırlar.

3-Kelleli (Gelerli/Kelerli) Cemaati.  16.yüzyılda Malatya,  Kâhta ve Adıyaman’da konargöçerken daha sonraki yıllarda Eğin, Ergani,  Antep ve Kilis’te konargöçer olarak bulundular. Günümüzde Malatya ve Adıyaman’da yaşamakta ve Gelerli olarak anılmaktadırlar.

4- Celikanlı Cemaati. 16. yüzyılda Kâhta’da konargöçer hayatı yaşamaktaydı.18.yüzyılda da Antep, Sivas’ın Alacahan ve Divriği kazalarında konargöçer olarak bulunmuşlar, 19. yüzyılda ‘Çelikanlı’ ismiyle Konya, Maraş, Kilis, İslâhiye’de konargöçer olarak yaşamışlardır. Günümüzde Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde ve Gaziantep’in İslâhiye ilçesi ile çevresinde yoğun olarak oturmaktadırlar.

5- Mülükanlı Cemaati. 16. yüzyılın ilk yarısında Malatya ile Kâhta çevresinde konargöçer olarak bulunmuşlardır.  Aynı yüzyılın ikinci yarısından itibaren Malatya sancağı’na bağlı Hısn-ı Mansur (Adıyaman) ve Kâhta kazaları, Gelibolu sancağına bağlı İnecik kazası, Diyarbakır eyaleti ve ona bağlı Ergani kazası, Bozok sancağı, Sivas’a bağlı Divriği kazası ve Arapkir sancağı civarındaki Sarıçicek dağında bulunmuşlardır. Bugün Malatya ve çevre köylerinde bulunan Mülükanlı Cemaati için ‘ Molikanlılar’ tabiri kullanılmaktadır.

6- Mendubali( Mendollu) Cemaati.  1519’ da sadece Kâhta’da bulunurlarken daha sonra başta Malatya sancağı olmak üzere Rakka, Karaman ve Halep eyaletleri; Kilis, Birecik, Antep, Arapkir, Maraş ve Sis (Kozan) sancakları ile Rumkale, Behisni ve Antakya kazalarında konargöçer hayatı yaşamışlardır. Mendollu Cemaati halen koyunculuğu ile meşhur olup, Malatya’nın güneybatısında kendi adı ile yaylası bulunmaktadır. Diğer Türkmen aşiretlerinde olduğu gibi büyük kısmı yerleşik hayata geçmiş ve tarım ile meşguldür.

7- Zerukanlı Cemaati. 16. yüzyılda da Malatya sancağının Kâhta kazasında, konargöçer iken 18. yüzyılda başlarında Hısn-ı Mansur (Adıyaman)  kazasının Gülek karyesinde meskûndular.

8- Boğrası Cemaati. 16. yüzyılda Kâhta’da konargöçer hayatı yaşamışlardır. 1536’ daki tahrir defterinde iki kola ayrıldığı, diğer kolun Dımışklı adını aldığı görülmektedir.

9- Rumiyanlı Cemaati. 1519’ da Hısn-ı Mansur’da (Adıyaman),  1536’ da Kâhta’da bulunmaktaydılar. 17. yüzyıldan itibaren Siverek, Rakka, Erzurum, Kars, Çıldır, Ahıska, Sivas, Malatya, Maraş, Amasya, Karahisar-ı Şarki, Karaman ve Aydın sancakları ile Nizip, Birecik, Tokat kazalarında konargöçer hayatı yaşamışlardır.

10- Mansur Cemaati. 1519’da Hısn-ı Mansur (Adıyaman)  kazasında bulunan bu cemaat sonraki tahrirlerde Mansurganlı olarak yazılmışlardır.

11- Rişvan Cemaati. Hısn-ı Mansur’un (Adıyaman)  köylerinde   bulunmuşlardır.

12- Çakallı Cemaati. Behisni çevresine yerleşmişlerdir.

                                    Rişvan Aşireti’ne mensup diğer oymaklar

Zaman içinde cemaatler büyümüş, her biri kendi içinde kollara ayrılarak yeni cemaatler meydana gelmiştir. Buna göre Rişvan Aşireti’ne mensup diğer oymaklardan da bahsetmek gerekmektedir.

13- Dalyanlı Cemaati.  İsmine 18. yüzyılda rastlanmaktadır. 19. yüzyılda Uzunyayla’da yaylayıp Halep taraflarında kışlamaktaydı.

14- Dımışklı Cemaati. Boğrası’nın bir koludur. 16. yüzyılda Kâhta’da sonraki yüzyıllarda Hısn-ı Mansur (Adıyaman)  kazası, Kilis sancağı, Hüdavendigar (Bursa) sancağına tabi Gölpazarı kazasında konargöçer hayatı yaşamışlardır.

15- Hacılar Cemaati. Ağırlıklı olarak Orta Anadolu’da olmak üzere; güneyde Anamur kazasından kuzeyde Sinop sancağına, doğuda Malatya’dan batıda Kütahya ve İzmir’e, Rumeli’de Edirne ve Varna’ya kadar birçok yerde bulunmaktaydı. Cemaatin bir kısmı 19.yüzyılın ikinci yarısından itibaren Ankara’nın Haymana kazasında oturmuşlardır. Kayseri çevresindekiler ise zamanla bugünkü Hacılar kasabasına yerleşerek buraya adlarını vermişlerdir.

16- Halikanlı Cemaati. 19. yüzyılda Konya ile Sivas arasında yaylak kışlak hayatı sürdürmekteydi. Bir kısmı Ankara Haymana’da bulunmuşlardır. Bugün Malatya’da yerleşik olarak bulunmaktadırlar.

17- Hamdanlı  Cemaati. 18. yüzyılda  Trablusşam ve Antakya’da konargöçer olarak bulunmuşlardır.
18- Hacı Musa Cemaati. Rişvan Aşireti’nin Mülükanlı Cemaatinin bir kabilesi olarak 18. yüzyılın ikinci yarısında Malatya’nın Kürne ve Kürecik nahiyelerinde oturmaktaydı.

19- Hama( Hamolu) Cemaati. Rişvan Aşireti’nin Mülükanlı Cemaatine tabi olarak bahsedilmiştir. Kışları Hısn-ı Mansur’da (Adıyaman)  yazları Malatya’nın Balaban nahiyesinde yaşamaktaydı.

20- Hamitli Cemaati.  Hısn-ı Mansur’dan (Adıyaman)  Kastamonu’ya kadar bir çok sahada konargöçer olarak bulunmuşlardır. Bir kısmı Manisa’ya tabi Kırkağaç kazasının Hamitli köyünde oturmaktaydı. Bu cemaate Malkara, Akçekızanlık (şimdi Bulgaristan’da) ve Edirne gibi Rumeli şehirlerinde de rastlanmaktadır.

21- Hoşnişin Cemaati. Hısn-ı Mansur (Adıyaman)  kazası ve  Musul eyaletinin Kerkük sancağında bulunmaktaydı.

22- Şefikanlı Cemaati. 19. yüzyılda Konya eyaletinde yaylak kışlak hayatı yaşamaktaydı.

23- Azizli ( Azizler) Cemaati. Adana eyaletine tabii Sis( Kozan) sancağında, Kütahya sancağına tabi inay kazasında, Adana sancağına tabii Bürendi kazasında, Saruhan sancağına tabi Manisa kazasında, Rakka eyaletinde(şimdi Suriye’de), Maraş ve Niğde sancaklarında, Kütahya sancağına tabi Dağardı kazasında, Paşa sancağına tabi Edirne ve Dimetoka (şimdi Yunanistan’da)  kazalarında yaşamaktaydılar.

24- Bektaşlı Cemaati: 18. yüzyılda Antep, Maraş,  Kayseri arasında konargöçer olarak bulunmuşlardır.

25- Bereketli Cemaati. Malatya sancağında bilhassa Hısn-ı Mansur (Adıyaman)  çevresinde konargöçer hayatı yaşadıkları ayrıca Adana, Paşa (Rumeli’nde), Selanik sancaklarında bulundukları anlaşılmaktadır.

26- Benamlı Cemaati. Adıyaman çevresinde ayrıca Birecik, Rakka, Antep, Nizip ve Kilis yörelerinde bulunduğu ifade edilmiştir.

27- Cudikanlı Cemaati. 18. Yüzyılda da Adana’da , Hısn-ı Mansur’da (Adıyaman)  konar göçerdi. Ayrıca Bozok (Yozgat) ve Sivas eyaletlerinde de bulunmaktaydı. Cemaatin bir bölümü 1847 -1848 yıllarında  Konya’nın Esbkeşan( Cihanbeyli) kazasına yerleştirilmiştir.

28- Rudikanlı Cemaati. 18. yüzyılda Hısn-ı Mansur’un (Adıyaman)  Gülek köyünde yaşıyordu. Bugün Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinin Korucak( Rutikan) köyünde oturmaktadırlar. Rişvan Aşiretine tabi Kellelü ( Gelerli) cemaatinin bir koludur.

29- Mahyanlı Cemaati. Hısn-ı Mansur’da (Adıyaman)  oturmaktaydı.

30- Belikanlı Cemaati: 18.yüzyılda  Hısn-ı  Mansur (Adıyaman), Maraş, Nizip yörelerinde konargöçer olarak bulunuyordu. 1840’ lı yıllarda bir kısmı Konya eyaleti içinde konargöçer olarak yaşıyordu.
30- Bazikli Cemaati. 1737’ de Maraş, Rumkale ve Urfa civarında konargöçer olarak yaşıyordu.

32- Dumanlı Cemaati. 1760’ ta Divriği’de 19. yüzyıl başlarında Sivas, Maraş ve Malatya arasındaki bölgede yaylayıp kışlamaktaydı. Aynı tarihlerde bir kısmı Orta Anadolu’da bulunmaktaydı. Ayrıca Rakka’dan Edirne’ye kadar farklı yerlerde görülmekteydiler.

33- Hacebanlı (Hacevanlı) Cemaati. 18. Yüzyılda ın ilk yarısında Hısn-ı Mansur (Adıyaman)  kazasında kışlamaktaydı. Bir kısmı Divriği kazasında bulunuyordu. 19. yüzyılda  Bozok (Yozgat), Kırşehir, Ankara, Haymana’da kışlamaktaydı.

34- Hacı Bereketli( Hacı Bereketoğlu) Cemaati. Bozok sancağının Çiçekdağı kazasında ve Niğde sancağında konargöçer hayatı yaşamaktaydı.
                                        
35- Hıdıranlı Cemaati: Rişvan Aşiretine tabi konargöçer Türkman Yörükanı tayfesinden sayılan Hıdıranlı Cemaatinin Teke( Antalya), Maraş, Adana, Tarsus, Sis, İçel, Kilis, Şarki Karahisar, Şam sancağı ile İçel sancağına tabi Ermenek kazası, Malatya sancağına tabi Hısn-ı Mansur kazası, Trablusşam eyaletine tabi Hasun nahiyesi, Vize sancağına tabi Çorlu kazası, Köstendil sancağına tabi Usturumca kazası (şimdi Makedonya’da), Hüdavendigar (Bursa) sancağına tabi Bergama kazası ve Rakka eyaletinde (şimdi Suriye’de)  yaşamaktaydı. Hıdıranlılar günümüzde de Adıyaman çevresinde yaşamaktadırlar.

36- Nestikamlı Cemaati. Malatya sancağının Hısn-ı Mansur (Adıyaman) kazasında konargöçer olarak hayatını sürdürmekteydi.

37- Okçuyanlı Cemaati. Bu cemaatin bir kısmı 1840’ lı yıllarda Konya eyaleti sınırları içinde, bir bölümü ise Kırşehir ve Yozgat arasındaki bölgede bulunuyordu. Bir kısmı da Hısn-ı Mansur (Adıyaman)   ve Malatya sancağında bulunmaktaydı. Cemaatin bir bölümü 1844’ de Trablusşam eyaleti ve Antakya havalesine yerleşmişlerdi.

38- Geleçorlu Cemaati. Maraş ve Malatya topraklarında yaşıyorlardı.

39- Köseyanlı( Köseli) Cemaati. Gelerli ( Kellelü) Cemaatinin bir koludur. Malatya, Besni, Samsat ve Hısn-ı Mansur (Adıyaman)  kazasında konargöçer hayatı yaşamaktaydı. Günümüzde de aynı yerlerde kalabalık bir cemaat hatta aşiret olarak yaşamaktadırlar.

40- Şeyh Balanlı( Şeyh Bilanlı’ Şeyh Bulanlı) Cemaati. 19. yüzyılda Kayseri,  Yozgat arasında konargöçer hayatı yaşamaktaydı. Ayrıca Hısn-ı Mansur (Adıyaman), Malatya, Maraş, Rakka, Antep sancaklarında meskûndular.

41- Terkenli Cemaati. 1830’lu yıllarda Orta Anadolu’da yaylak kışlak hayatı yaşadıkları biliniyordu.

42- Terziyanlı ( Derziyanlı) Cemaati. Hısn-ı Mansur (Adıyaman)  ve Ordu kazasında meskûndu.

43- Sevirli Cemaati: Hısn-ı Mansur (Adıyaman), Rakka, Maraş eyaletinde konargöçer olarak yaşamaktaydı.Rişvan Aşiretinin İskânı (Yerleşmesi)
           
            İskânın Sebepleri:

1- Yerleşik Halkın Ekinlerine Zarar Verilmesi

       Rişvan Aşireti diğer Türkmen aşiretleri gibi yazlık kışlık hayatı yaşıyorlardı. Bahar geldiğinde yaylağa giderken,   koyun sürülerinin kalabalık oluşu ve geçiş yollarının darlığı gibi sebeplerle, yol üzerinde bulunan köylerin ekinlerine ister istemez zarar veriyorlardı. Bu da konargöçerlerle yerleşik halk arasında çatışmalara yol açmaktaydı. İç huzuru bozan bu olaylar karşısında yöneticiler çareyi konargöçerleri yerleştirmede (iskân etmede) buluyorlardı.

       Rişvan Aşireti zamanla büyüyünce Malatya – Adıyaman – Maraş dışına da yayıldı. 1800’li yıllarda Rişvan ve Afşar aşiretlerinin bir kısmı Konya, Ankara ve Bozok (Yozgat)  taraflarında kışlayıp, buraya uzak bir mesafede bulunan Uzunyayla’da (Maraş, Kayseri, Sivas, Malatya arasında) yaylamaktaydılar. Yaylaya giderken halkın ekinlerine zara verilmekte, köylülerin ürünleri hayvanlara yedirilmekteydi. Bunun üzerine Ankara valisi Vecihi Mehmet Paşa 15 Temmuz 1849 (24 Şaban 1265) tarihinde başkent İstanbul’a yazdığı bir yazıda, tarımla uğraşan halkın rahat ve huzurunun sağlanması için adı geçen aşiretlerin bir an önce iskân edilmelerinin gerekli olduğunu ifade ediyordu (sayfa 163).
      
       Zaten daha önceden (1846–1847 yıllarında) Konya yöresindeki Rişvan aşiretinin Nasırlı Cemaati’nden 125 hane, Şefikanlı Cemaati’nden 110 hane,  Cudikanlı Cemaati’nden 50 hane, 1847–1848 yıllarında Çelikanlı Cemaati’nden 100 hane,  Şefikanlı Cemaati’nden 33 hane, Ömeranlı Cemaati’nden 30 hane, İlhanlı Cemaati’nden 25 hane ve Mülükanlı Cemaati’nden 10 hane iskân edilmişlerdi. Vecihi Mehmet Paşanın yazısı her halde konargöçerliğe devam eden diğer aşiret mensuplarının da yerleştirilmesi için yazılmıştır (sayfa 164).

       2002 yılında yayınlanmış, Cihanbeyli’yi tanıtan bir kitapta, bölgedeki Rişvan cemaatleri ve yerleştikleri yerler şöyle belirtilmiştir:
Nasırlı: Yeniceoba, Karagedik, Burunsuz, Kuşca
Halikan: Gölyazı, Yapalı, Karacadağ
Ömeran: Tavşançalı, Beşkardeş, Çöpler, Altılar, Tavlıören, Zincirlikuyu
Sevkan: Bulduk, Kerpiç, Güzelyayla, Celep, Gürdoğan
Celikan: Kütükuşağı, Atkafası, Kırkpınar, Hisar
Molikan: Kırkışla
Bilikan: Şereflikoçhisar, Bala
Şıkban: Çiçekdağı, Kırşehir
Mifkan: Kırşehir
Bereketan: Çiçekdağı
Cütkan: Cihanbeyli, Kulu
Mihina Okçiyan: Karacadağ, Tavşançalı, Yerköy ( Flamingo ve Tuz Diyarı Cihanbeyli, 2002, sayfa 8)

       Rişvan aşiretinin Hamidli ve Hacılar adlarını taşıyan iki Yörük cemaatinden, Hamidli Cemaati’nin Malatya’nın Hısn-ı Mansur kazasından başlayarak Rakka (bugün Suriye’de bulunuyor.), Adana, Tarsus, İçel, Alâiye (Alanya), Teke (Antalya), Amasya, Boyabat (Sinop), Kastamonu, Kete(Hüdavendigar), Rumeli’de Akçakızanlık (Bugün Bulgaristan’da) olmak üzere geniş bir alana yayıldığı anlaşılmaktadır. Çok erken tarihlerden itibaren Batı Anadolu ve Rumeli’de yerleşik hale geldikleri görülmektedir. Nitekim Hamidli Cemaati’nin adını almış köylere Manisa’nın Kırkağaç kazasında, İzmir’de, Trakya’da, Malkara’da, Akçakızanlık’ta, Edirne’de, Kastamonu’da rastlaması, bu cemaatin buralara yerleştirildiğini göstermektedir (sayfa 164).
           
       Rişvan’ın Hacılar Cemaatinin de yine Malatya’dan Rumeli’ye, Sinop’tan İçel’e kadar geniş bir alanda yaşadığı anlaşılmaktadır. Batı Anadolu’da İzmir’de, Orta Anadolu’da Kayseri’de, Rumeli’de Edirne ve Silistre sancağına tabi Varna’da (bugün Bulgaristan’da) Hacılar cemaatine rastlanmaktadır (sayfa 164-165).

            2- Bazı Aşiret Mensuplarının eşkıyalıkları

       O dönemde Rişvan aşireti gibi pek çok aşiretin, bazı mensuplarının, yerleşik köylülere ve yolculara saldırıp mal, eşya ve paralarını gasp ettikleri bilinmektedir. Mesela Rişvan’ın Bektaşlı Cemaati eskiden beri eşkıyalığı ile ün yapmıştı. Bu cemaatin Afşar ve Kılıçlı aşiretleri ile birlikte halka zarar vermesi sebebiyle hükümet Maraş Beylerbeyi Rişvanzade Süleyman Paşa’dan bunları Rakka’ya sürerek yerleştirilmelerini istemişti. (Sayfa 165-166)
      
       Orta Anadolu’daki konargöçer Rişvan Aşiretinin yerleştirilmelerinin bir gerekçesi olarak, Ankara Valisi Vecihi Mehmet Paşa’nın 16 Şubat 1849 (23 Rebiyülevvel 1265) tarihli yazısında, bazı aşiret mensuplarının hırsızlık, adam öldürme ve ırza dokunma gibi eylemleri ileri sürülmüştür. Vecihi Mehmet Paşaya göre bölgenin en büyük aşireti olan Rişvan yerleştirilerek itaat altına alınırsa, bölgede yaşayan Cihanbeyli ve Afşar aşiretlerinin de boyun eğmesi mümkün olacaktır. Böylece Rişvan Aşiretinin bazı oymakları Ankara ve Bozok (Yozgat) sancakları kazalarından Akdağ, Karahisar-ı Behramşah, Sorgun, Kızılkoca, Süleymanlı, Selmanlı, Konur, Budaközü, Keskin gibi uygun kazalar ile Balâ kasabasına yerleştirilmişlerdir.(Sayfa 167-168)

       Rişvan Aşiretinin Belikanlı Cemaatinden Akdağ kazasının Çayırşeyh yaylasında konargöçer hayatı yaşayan 27 hanenin başında eşkıyalığı ile meşhur Sülü (Sülo) isimli bir kişi vardı. Yaylanın eşkıya yatağı olması üzerine bunlar buradan kaldırılıp Haymana Ovasına iskân edildi. Haymana civarındaki belli başlı Rişvan köyleri Karagedik, Güzelyayla, Kerpiç ve Bumsuz’dur (sayfa 168-169).          
           
       Eşkıyalık bazen kendi aşiret mensuplarına karşı da yapılıyordu. Mesela 27 Ocak 1706 da (12 Şevval 1117) Rakka valisine gönderilen bir yazıda; .Hısn-ı Mansur kazasına tabi Rişvan Aşiretinden 16 kişinin boy beylik ve torunluk iddiasıyla,  kendi akrabalarının mallarını zorla aldıkları, bunların Rakka’ya yerleştirilerek şerlerinin defedilmesi emrediliyordu (sayfa 169).
           
       1841–1842 yıllarında  Rişvan Aşiretinin Mülükanlı Cemaati ile diğer bir kısım oymakları, Bozok Sancağı köyleri ile Mamalı ve Süleymanlı kazalarına yerleştirildi. Rişvan Aşiretinin Hacebanlı Cemaati kışlakları olan Küre Dağından kaldırılarak Haymana’ya iskân edildi(sayfa 169).
           
       19. yüzyılın 2. yarısında Osmanlı Devleti’nin yaptığı en kapsamlı iskânlardan birisi 1865 yılında Derviş ve Cevdet paşaların “Fırka-i İslâhiye” adlı bir tümen askerle yaptırdıkları iskândır. Bu çerçevede Rişvan Aşiretinden Çelikanlı Cemaati ve Delikanlılar, Maraş’ı Amik Ovasına bağlayan Dumdum ovasına yerleştirildi. Bölgede bir kaza kuruldu. Adına İslâhiye dendi. İslâhiye kazası Maraş sancağına bağlandı. Altıntop isimli yere, aynı adlı bir köy kurularak Delikanlı Cemaatinden 120 hane buraya yerleştirildi. Aynı ovada Gümüştepe ve Selimdede adlarında da iki yeni köy kurularak Delikanlı Cemaati ve Rişvan Aşiretine tabi Çelikanlı Cemaatinden 100er hane oturtuldu. Ayrıca Çelikanlı Cemaatinden 100 hane Örtülü Peykâr köyüne, 125 hane Arpalı Höyüğü isimli yeni kurulan köylere yerleştirildi (sayfa 170,171,185,186).


            3- İskânın diğer sebepleri

       Konargöçer aşiretlerin yerleştirildikleri yerler ihtiyaçlarını karşılamıyor ise bir kısmı boş bulunan köylere veya yeni kurulan köylere yerleştirilmişlerdir. Mesela Ankara Valisi, Kayseri Sancağının Zamantı kazasına tabi köylerde oturan Rişvan Aşiretinin yerlerinin dar olması sebebiyle bir kısmının boş köylere yerleştirildiğini, geri kalanlarının ise yeni köylerde iskân edildiğini 6 Ekim 1853 (3 Muharrem 1270) tarihli bir yazıyla İstanbul’a bildirdi (sayfa 171).

       Devlet iskânı kolaylaştırmak için barınacakları evler, ziraat yapmaları için öküz, tohum, çift aletleri, vergi muafiyeti gibi yollara da başvuruyordu (sayfa 183-184).
           
       Besni’nin yukarı Nasırlı, Çakallı, Köseli ve Köseceli köylerini Rişvan Aşiretinin aynı adlı cemaatlerinin kurduğu görülmektedir. Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinin adı da Rişvan Aşiretinin Çelikanlı Cemaatinden gelmektedir.

       Aşiretler her zaman devlet tarafından yerleştirilmemiş, büyük oranda da kendiliğinden yerleşmişlerdir. Mesela 1677’ de Rişvanzade İbrahim Bey beraberindeki 800 hane ile Hısn-ı Mansur kasabası ve köylerine cebren yerleşmişlerdi (sayfa 193).
           
       Yerleşme işi 1560’ lı yıllarda bile görülmektedir. Kahta’nın Pağnik nahiyesinin Zerni Köyü,  Turuş  nahiyesinin  Fahrettin karyesi, Hısn-i Mansur kazasının  Yılkan,  Çerçiyan, Ağdere, Gerani, Hoşter-i Küçük, Güyez, Eğdir, Tuşbudak, Numan köyleri, ve bölgediki Genedolu, Kozkenar, Hertut, İncirlü, Korkmaz, Günez, Güllük, Til, Alitaş, Turali Burcu, Çakal, Gülbaharı, Keferkeros, Akpınar, Vakıf, Kuyucak, Kepirli, Tahnalu, Meşhedi, Kargılyüce, İnabluca, Boşviranı mezralarında ziraatla uğraşan Rişvan Aşireti mensupları vardı (sayfa 193-199).
  
      Rişvan Aşiretinin iskânı sadece köylere değil şehirlere de oluyordu.  Rişvan Aşiretinden bazılarının 1760–1770 yıllarında Antep’te oturdukları bilinmektedir (sayfa 196). Çelikanlı Cemaatinin bir bölümü kendi rızaları ile Maraş merkez kazasına yerleşmişlerdi (197). Günümüzde Malatya’nın birkaç mahallesinde Köseli oymağı mensupları oturmaktadır (sayfa 198).  

      1850–1851 yıllarında Orta Anadolu’da meskûn Rişvan ve Afşar aşiretleri Ankara, Amasya, Bozok, Çorum, Çankırı, Sivas, Kayseri sancaklarının kazalarına iskân edilmişlerdir. Bir kısmı Hısn-ı Mansur kazasının merkez Eskisaray mahallesinde meskûndular (199).
Rişvan Aşiretine tabi cemaatler Osmanlı Devletinin  Rumeli topraklarına gittikleri gibi Anadolu’nun güneyine, bugünki Suriye Topraklarına kadar da yayılmışlardı. Bugün Suriye de özellikle Halep Bölgesinde Rişvan Aşiretine mensup cemaatler  yaşamakta ve bunların tamamı  da Türkçe konuşmaktadır  (sayfa 200)ve (16.Yüzyılda Kilis Urfa Adıyaman ve Çevresinde Cemaatler Oymaklar. Prof.Dr. Mustafa Öztürk.  Fırat Üniversitesi Ortadoğu Araştırma Merkezi Yayınları No:7, Elazığ 2004, sayfa:17). 

Rişvan Aşiretinin Yaylak-Kışlak Hayatı
           
       Türkler, Orta Asya’da kurdukları Hun Devletinden günümüze kadar yaylak kışlak hayatını devam ettirmektedirler. Anadolu’daki Türk konargöçerleri de belli bir kışlak ve belli bir yaylak arasında konup göçüyorlardı.
      
       Rişvan Aşiretinin Osmanlı Tahrir Defterlerinde tespit edilen ilk kışlakları, 16. yüzyılın ikinci yarısına kadar Malatya Sancağın Kahta kazası, yaylağı ise aynı sancağın Behisni kazasının Subadra nahiyesine tabi Sürgü karyesi ile Kahta kazasına tabi Pağnik nahiyesinin Bulam karyesi arasındaki yaylalardı (sayfa 203-4). 16.yüzyılın ikinci yarısından itibaren Suriye çöllerini kışlak olarak kullandılar. 18. yüzyıl başlarında Rişvan Aşiretine mensup bazı cemaatlerin Adıyaman ve Urfa yörelerinde kışladığı, Malatya yakınlarındaki Akçadağ’da yayladığı görüldü.

       18. yüzyılın ilk yarısında Rişvan Aşiretinin  Rudikanlı Cemaati Hısn-ı Mansura tabi Gülek karyesinde, Rumiyanlı Cemaatinin Hısn-ı Mansur’un Karahöyük köyünde meskun olduğu bilinmektedir (sayfa 205). 18. yüzyılın sonlarında Rişvan Aşiretinin Mülükanlı Cemaati Beydağında yaylarken, Mülükanlının  Hacı Musa Kabilesi Kürne ve Kürecik nahiyelerinde, Hamo kabilesi ile Gelerli Cemaati ise, birlikte Balaban  Nahiyesinde yaylıyorlardı (sayfa 205).

       1756’dan itibaren bir kısım Rişvan Aşireti mensubu Sivas’a tabi Divriği kazasındaki yaylaklara gitmeye başladı. Bunlar arasında Rişvan Aşiretinin Dalyanlı ve Ömeranlı Cemaatleri, bölgedeki Sarıçiçek yaylasına giden Mülükanlı Cemaatinin Musa Kethüda aşireti sayılabilir (sayfa 205-206).
           
       1821 yılında Rişvan Aşiretinin  Bozok, Kırşehir, Ankara ve Haymanayı kışlak olarak kullandığı görülmektedir ( sayfa 207). Rişvan Aşiretinin  Şefikanlı, Cudikanlı, Nasırlı ve Hacılar Cemaatlerinin 1847-1848 yıllarında kışlakları Konya’nın  Esbkeşan  (Cihanbeyli) kazası  idi. Kışın Konya’nın Paşadağı bölgesinde kışlıyor, Uzunyayla’da (Sivas-Maraş-Kayseri, Malatya arası) yaylıyorlardı. (sayfa 207).  Rişvan Aşiretinin  Çelikanlı, Rumiyanlı, Hamidli ve Dalyanlı’nın kışlakları XIX yüzyılın ilk yarısında Maraş ve Halep eyaleti tarafları idi.

       Ankara Valisi  Vecihi Mehmet Paşa‘nın 24 Şaban 1265 ( 15 Temmuz 1849) bir yazısına göre bölgedeki  Rişvan Aşiretinin Ankara Budaközü  Köyünde, Kırşehir sancağına bağlı Çiçekdağı’nda, Aksaray sancağına bağlı  Kağamhisar kazasının Kemiklikuyu mevkiinde, Bozok sancağına bağlı  Sorgun kazasının Bankı isimli yerinde, büyük kısmının ise Konya ovasında  kışladığı belirtilmektedir (sayfa 210).

       Sonuç olarak Rişvan Aşiretinin 16. yüzyılın ilk yarısında  Kâhta kışlığı ile Sürgü yaylası arasında konup göçtüğü, ikinci yarısında ise Zülkadriye ( Maraş) eyaleti topraklarında yaylayıp, Suriye’de kışladığı görülmektedir. 17 ve 18. yüzyıllar Sivas eyaleti toprağı olan Uzunyayla’da yayladığı, 19. yüzyıl ise önceki yaylak ve kışlaklarının yanı sıra Orta Anadolu ‘ya yayıldıkları dönemdir. Yoğun olarak Sivas, Yozgat, Kayseri, Kırşehir, Çankırı, Ankara ve Konya çevrelerinde yaylayıp kışlamaktaydılar. Bu arada Batı Anadolu ve Rumeli’ye kadar gittikleri ve aralarda yurt tutup konargöçer hayat sürdükleri de kayıtlardan anlaşılmaktadır (sayfa 212).

                                             Rişvan Aşiretinde Sosyal Yapı

       Bir Türkmen aşireti olan Rişvan Aşiretinin diğer Türkmen aşiretlerinden farkı, yüzyıllar boyunca beylerbeyliği, sancak beyliği, mutasarrıflık ve kaymakamlık gibi Osmanlı Devleti’nin yüksek idari görevlerinde bulunan idareciler yetiştirmiş olmasıdır (sayfa 214).

       Sosyal yapı bakımından konargöçerlerin en üst birimi boy veya taife idi. Bir boy sayısı 10-30 veya daha fazla cemaatten oluşmaktaydı. Boy, boyu oluşturan cemaatlerden birisinin önde gelen bir ailesinin idaresinde bulunurdu. Bu kimseye ‘boy beyi’ denirdi. Eski Türk geleneklerine göre  Rişvan gibi bazı teşekküllerde boy beyi, boyun önde gelenleri  ( kethüda, ihtiyar ve söz sahipleri gibi) tarafından seçimle tayin ediliyordu. Bu durum yönetici halk ilişkilerinin daha sağlıklı olmasını sağlıyordu (sayfa 215).

       Halkın kendi iradesi ile seçmediği bir kişinin aşirete beylik yapması tasvip edilmiyordu (sayfa 216). Rişvan Aşireti halkı boy beylerine  son derece bağlı olduğu için aşiret düzenini koruyordu (sayfa 218).

       Boyu oluşturan cemaatler 10 ile 100 veya daha fazla haneden oluşuyordu. Bir cemaatin idarecisi ise o cemaat içinde seçkinleşmiş olan bir ailenin reisi idi. Bu kimselere kethüda denilmekteydi. Kethüdalık ırsi bir müesseseydi (sayfa 221).

       Hükümetin aşiret nezdindeki temsilcisine ise voyvoda deniyordu. ‘Türkmen voyvodası’ veya ‘ Türkmen ağası ‘ olarak adlandırılan bu kişiler vergileri toplama ve asayişi sağlamakla görevliydi (sayfa 219).

       Rişvan Aşiretine tabi oymaklar bulundukları sahalarda koyunculuğun yanı sıra  devlette çeşitli hizmetlerde de bulunmuşlardır. Madenlere kömür taşıyıcılığı, şahin yetiştiriciliği, ok yapımı, kürecilik bunlardan bazılarıdır (sayfa 287).

       17. yüzyıl sonlarından itibaren devlet özellikle Rusya ve İran’a karşı giriştiği seferlerde diğer Türk aşiretlerinin yanı sıra Rişvan Aşiretinden de asker temin ediyordu. Aşiret kuvvetleri isyanların bastırılmasında da kullanılıyordu (sayfa 288).

       Rişvan Aşiretinden bazı oymakların veya bu oymaklar mensup bir kısım şahısların muhtelif yerlerde adam öldürme, kervan soyma, yağmalama, hırsızlık ve yerleşik halkın ekinlerini yayma gibi konum ve nizamlara aykırı davranışlarda bulundukları bilinmektedir. Ancak Rişvan Aşireti hiçbir dönemde devlete karşı isyana kalkışmadığı gibi, bir isyanın içinde de yer almamıştır. Bu anlamda Osmanlı Devleti yöneticileri ile aralarında ekseri bir işbirliği ve dayanışma olduğu görülmektedir (288). Rişvan Aşireti’ne mensup beyler asırlarca Osmanlı Devleti’nde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuşlardı (sayfa 289).             RİŞVAN AŞİRETİ’NİN CEMAAT, ŞAHIS VE YER ADLARI ÜZERİNE                              
                                              BİR DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki yazı  esas olarak değerli tarihçi Doçent  Dr. Faruk Söylemez’in Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin 2002 yılındaki  12. sayısının 39-52. sayfalarında yayınlanan ‘Rişvan Aşireti’nin  Cemaat, Şahıs ve Yer Adları Üzerine Bir Değerlendirme’isimli makalesine dayanmaktadır.

        Yavuz Sultan Selim 1515’de Dulkadirli Beyliği yıkarak bölgeyi  Osmanlı Devletine kattı. Bölgeyle ilgili ilk kayıtlar; Yavuz Sultan Selim dönemine ait Malatya Sancağına bağlı, Behinsi, Kahta, Gerger, ve Hısn-ı Mansur kazalarının mufassal kayıtlarını içeren 1519 tarihli ve Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki 71 numaralı tapu tahrir defteri ile Kanun Sultan Süleyman zamanında yazılmış 1524 tarihli ve 123 numaralı defterle, 1532 tarihli ve 181 numaralı defterlerdedir.
            Bu defterlerde yer alan Rişvan konar-göçer aşireti cemaatlerine mensup şahıs isimlerine bakıldığında genelde Türkçe isimler olduğu görülmektedir. ‘ Doğan, Okçu, Bayındır, Korkmaz, Köse, Tatar, Mintaş, Tuman, Bayram, Mendol, Kaya, Küplü, Öztemür, Gülek, Başak, Karaca, Kunduz, Banu, Karaman, Menteş, Orhan, Pars, Boğa, Sarım, Cengiz, Paralu, Sancar, Ayas, Budak, Çoban, Çelikan, Satı, Gürol ’ bunlardan bazılarıdır. Ayrıca İslamiyetle giren isimlerden Ömer, Ali, Bekir, Yusuf v.b. isimlere de çokça rastlanmaktadır. Rişvanların oturduğu bölge Osmanlılardan önce Dulkadir Oğulları Beyliğini ait olduğu için,  Dulkadirli bey ve şehzadelerine ait Zülkadir, Zeynettin, Karaca, Halil, Budak, Şahruh gibi isimlerin Rişvan Aşireti içinde yaygın olduğu dikkati çekmektedir.
            Rişvan Aşireti’de  adların başına konan sıfatların da Türkçe olduğu görülmektedir. Bunlardan yaygın olarak kullanılanlar “Kara” ve “Köse” sıfatlarıdır. “Kara Hasan”, “Köse Ömer” gibi. Ayrıca “Koç”, “Sarı” sıfatı da kullanılmıştır. “Koç Mehmet”, “Sarı Yusuf “ gibi.
            Rişvan Aşireti’nin kullandığı yayla, oturdukları mezra ve köy isimlerine bakıldığında ise “Sürgü, Göktepe, Kale, Unluyurt, Kazıyurdu, Çatalpınar, Heftoluk (Yedioluk) , Aşıpınar, Mendol, Kozkenar, Incurlu, Korkmaz, Günez, Güllük, Turali Burcu, Çakal, Gül Bahar, Akpınar, Kuyucak, Kepirli, Kargılyüce, Köprülü, Inabluca, Eğdir, Taşbudak, İki dam, Hacılar, Bektaşlı, Dumanlı, Köseuşağı, Köseler, Köseceli, Kösyanlı, Köseli, Çakallıçullu, Çakal, Çakallı, Çelikhan gibi isimlerle karşılaşılmaktadır. Bu yer adları buraları adlandıran aşiretin o dönemdeki dilleri ve kültür durumları hakkında bir fikir vermektedir.
           Yavuz Sultan Selim’in 1515’de Dulkadirli Beyliği yıkarak bölgeyi  Osmanlı Devletine katmasından yaklaşık 150 yıl sonra Evliya Çelebi de, bölge ahalisinin Türkmen olduğunu belirtmiştir ( Evliya Çelebi Seyahatnamesi Yapı Kredi Yayınları 1999, Cilt:3 ,sayfa 101 ).

            Rişvan Aşireti, diğer bazı Türk boy ve aşiretleri gibi Arap ve Fars kültürünün etkisinde kalmıştır. Aşiretin yaşadığı bölgede Arap kültürünün yayılması idari  ( Osmanlıdan önce bölgede Abbasi, Memluk devletleri gibi Arap kültürünün hakim olduğu devletlerin  bulunması ve coğrafi (Arap halkının yaşadığı bölgelere yakınlığı gibi) sebeplere bağlıdır.
            Fars kültürünün bölgeye tesiri ise özellikle Şah İsmail’in Safevi Devletinin  başına geçtiği XVI yüzyıl başlarından itibaren yoğunluk kazanmıştır. Şah İsmail devletinin sınırlarına yakın olan  Doğu ve Güney Anadolu’daki Türkmenler arasında taraftar kazanmak amacıyla faaliyetlerde bulunmuştur. Bu durum bölgede Fars kültürünün yayılmasına yol açmıştır. Bu değişme Türkçe, Arapça, Farsça karışımı bir dille konuşma şeklinde görülmektedir.  Bu dil günümüzde Gurmançça olarak bilinmektedir. Gurmançça’yı  bazı dil bilim adamları Doğu Anadolu Osmanlıcası olarak nitelenmektedir.65 yorum:

 1. Yukarıda rişvan olduğu iddia edilen 43 reşvan aşireti içinde etimolojik olarak okçuyan haricinde bir tane Türkçe(öz Türkçe) isim var mı yok ..aşiretin ana ismide reşvan yani öz kürtçe üstelik bütün boyları kürtçe an eki almış durumda bu isimler 500 yıllık arşivlerdede aynı değişmemiş.. sorarım size 16. yüzyıl tahriri defterlerini inceleyin avşarlar beydillier hepsinini alt aşiretlerini inceleyin reşvan hariç bu türkmen aşiretlerinde kürtçe an eki yokdur..kimliğimiz açıkça.. ortada zaten 40 boyu ile dev bir aşiret üstelik 800 yıl fıratın batısında Türk dilive kültürünün hakim olduğu coğrayyada yaşayacak 40 boyuyla bila istisna kürd olacak afedersiniz ama bırakın mantıklı bir tarihçiyi deli bile bu saçmalığa inanmaz...

  YanıtlaSil
 2. Antep ve havalisinde son 200 yıla kadar yarıgöçebe olan yerleşik hayata bile geçmemiş ve dağınık vaziyette bulunan bu 30-40 boyu hangi kürd aşireti asimile etti reşvanı asimile eden kürd aşiretinin ismini verebilirmisiniz!!!!!Reşvanı kaldırın bu coğrafyada kürd kalmaz....arşivlerden 1000 tane delil getirseniz...bu asimilasyon masalı yine inandırıcı olamaz kaldıki bütün arşivlerde hem reşvan hemde bahsettiğininz bu alt boylar EKRAD(yani kürd) olarak gösterilir...(arşiv memurlarının birkaç hatası dışında) Reşvan aşiretinin ismi Eyyubilere kadar uzanır..araştırınız!!!

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. EYY ÜLKÜCÜLER BİZ REŞİLİYİZ VE KÜRDÜZZ ALLAH BİZİ KÜRT OLARAK YARATTI NE YAPARSANIZ BİZİ TÜRKLEŞTİREMEZSİNİZ ÇÜNKÜ KİTABIMIZ KURANI KERİM BİZE ASİMİLE OLMAYIN DİYOR ALIN SİZE KANIT :O'nun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de: Gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin farklı olmasıdır. Elbette bunda bilen ve anlayan kimseler için ibretler vardır.” (Rum, 30/22) HER LİSAN BİR AYETTİR YANİ KÜRDÜ KÜRTÇEYİ İNKAR ETMEK ALLAHIN AYETİNİ İNKAR ETMEK DEMEKTİR .. SİZ NASIL MÜSLÜMANSINIZ ÜLKÜCÜLER SİZE KALSA HAŞA ALLAH BİLE TÜRKTÜR DEMİ YAZIK YAZIK

   Sil
 3. Cevdet Türkay AŞİRETLER VE OYMAKLAR kitabında 6 yerde rişvan ismi geçer 6 sın da da EKRAD TAİFESİ nden gösterilir..keza alt aşiretlerde öyle Halacoğlu yeni olarak Cevdet Türkay dan farklı ne bulduki bu açıkça aşiretin kürd olduğunu ifade eden arşivlerdeki belgeleri görmezden geliyor...hemen söyleyeyim Halacoğluna göre EKRAD demek konar göçer demekmiş!!!! ancak bu saçmalıkla çıkış yolu buluyor aksi takdirde o da arşivlerde reşvanın kürd olduğunu itiraf etmek zoruna kalacak...

  YanıtlaSil
 4. ben bilikanliyim ve musluyum kurmanci konusuyorum

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. bende ankara şereflikoçhisarlıyım bilinkanlıyım kurmancım :)))

   Sil
 5. Saptırılmış yalan yanlış bilgiler başka bişey deil.. Evet kürt aşiret ve evet 19.yy sonuna kadar osmanlı yönetiminin yakınında durdular.. Kesin bir şey var bu insanlar beraber yaşayarak deil aynı soydan gelerek aşiret oldular ve senin cemaat dediğin ayrı ayrı birer aşiret ama birbirleriyle bağları devam etmekte... En önemlilerinden mamurekten hiç bahsetmeden araştırma yaptığını mı iddia ediyorsun.. Ve eyübilerle bağlantı kuran arkadaş hiç alakası yok abbasiler desen ayakta alkışlardım..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kardeşim ibni kesir in el bidaye vel nihaye kitabında ebul Baharır Reşvan El KÜRDİ isminde EYYUBİLERİN kumandanı bir kişiden bahseder..Reşvaın tarihi Eeyyubiler kadar gider...Üstelik bu belge 800 yıl evvel bile reşvanın kürd olarak meşhur olduğunu ortaya koyar...

   Sil
 6. :)))) yemin len çok komiksiniz mhp bile kürtlerin varlığı nı kürtçenin varlığını kabul ederken siz kafatasçılar neyi amaçlıyorsunuz aşiretin başındaki adam mir mehmet dengir fırat adam ben kürdüm diyor rişvanlar türktür diyen halaçoğluna da ağzının payını verdi..ikinci nokta kara ömer falan filan gibi türkçe isimler kullanırlar demişsiniz be hey faşistler reş kelimesi ne zamandan beri kara oldu..aşiretin ileri gelenleri aşiretlerinin nişanı olsun diye isimlerinin sonuna reş ekini getirirler.. ayrıca ercan arkadaş ben de teşikanım yani teşi aşiretindenim bizim reşilerle bağımız kan yoluyla değil biat yoluyladır ama mamurekler teşiler mamsurler aynı atadan 4 kardeşten gelme aşiretlerdir

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. haklisin kardeşim aşiretin ismi raşi rışa diye geçiyor. bizde rüşwan aşiretinin bir koluyuz rüşwanzade ibrahim in torunlariyiz adıyamanin besni ilçesinde hacıhalil koyunde barinmiştir koyun ismide ibrahim beyin oglu halil beyın ismidir,haca gitmiş ismi hacıhalil olmustur.yalniz biz su an hacıhalilde degil merkeze bağli doyranda oturuyoruz.not: ruşwan aşireti turk değil kurt asiretidir

   Sil
 7. yahu asiret ris van ismi kürtce dilim kürtce ne türkmeni utanmazlar !!! biz KÜRDÜZ ölene kadar

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. evet ölene kadar kürdüz ve reşi aşiretindeniz allah bizi kürt olarak yarattı ülkücüler boşuna çabalamayın bin yıldır türkleştiremediniz bizi artık olmaz biz kürdüz

   Sil
 8. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 9. Bu linkten Rişvan Aşireti ile ilgili orjinal fermanları içermektedir

  YanıtlaSil
 10. https://drive.google.com/file/d/0B9--N9Nvx-_rcTJyeVhPbzV4bWM/edit?usp=sharing

  YanıtlaSil
 11. Bizde konya kuludayiz ve omara kolundaniz ve kürtçe konuşuyoruz turkmenmis peh en son kizilderileri türk yaptınız sıra gizemi geldi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. arkadaslar facede bir sayfa oluşturalım tekrardan birleşelim birbirimizi taniyalim

   Sil
  2. bu sayfayi actinizmi ? cok yararli olur

   Sil
  3. helal hasan çetin kardeşim semsür (Adıyaman) hepimiz reşiliyiz ve anadilimiz kürtçe ve kürdüzzzzzzz

   Sil
 12. bize gaziantepte çalıklar derler bizde rişvan aşireti mensubundan gelmekteyiz

  YanıtlaSil
 13. Ben Eskişehirliyim Dedelerimiz Horasandan Urfa Siverek Yöresine Yerleşmişler Daha Sonra Cesitli Yerlere İskan Olmuslar Daha Önceleri Aşiret İken Cumhuriyetten Sonra Aşiret Yapısı Bozulmus Aileler Birbirinden Kopmustur.Dedelerimiz Köyümüze 1850 - 1900 Yıllları arasında yerleşmişlerdir Bizlere Köyümüzde Muhaplar Derler Karakeçililerdeniz Köyümüzde Rişvan Aşireti Mensuplarıda Yasamaktadır Bu İki Aşiret Birbirine Akrabadır Ve Hepsi Kayı Boyundan Geldiğini Ve Osmanlının Kurucu Aşiretleri Oldugunu Söylerler Sima Olarak Konyadaki ve Dogudaki Akrabalarımıza Benzeriz Aşağı Yukarı Gelenek VE Göreneklerimiz Aynıdr. Allah (c.c) Türküde Kürdüde Korusun Ve Birbirinden Ayırmasın AMİN....

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Allah korusun, niye? Cünku şimde belli oldu ki sizlerle baş edemeyeçeğim... Karakecili başka Reşwan başka! Sizin Aşiret adiniz Türkçe bizim ki Kürtce, biz oylarimizi Bdpye veriyoruz siz Akp/chp. Sizler Tatargözlü olursunuz biz olmayiz. Siz Kayi boyundansiniz biz öz kürdüz ölene kadar. Hem Bana ne 500 yil önçe Atalarim ne dili konustuklarini, en önemlisi bir Resi kendini Türk olarak görmez! Kendim Resiyim ve böyke birşey görmedim bügüne kadar!

   Sil
  2. Burda Tartışma Çıkartmaya Gerek Yok Gardasım İster Bdp Ye Oy Ver İster Akpye Ver Bizimde Kendi Aşiretimiz Doguda Kürtçe Konusuyor . Tatar Gözlü Felanda Değilim Ben Burda Su Sudur Bu Budur Diye Bişey Söylemiyorum..

   Sil
 14. Reşvanlılar, Turan dünyasının, Oğuz Türkmen boylarındandır. Kürtçü arkadaşlar, Rişvanlılar, Bulgaristan deli ormanda bile halen yaşıyorlar. Bir sosyolojik yığın, cemaat yada aşiret, kök itibari ile başkaca bir topluluk ve öz kültürden gelebilir. Ancak belli bir süreç sonunda, başkaca lehçe yada dil kullanırlar. Örneğin, Tacikler Türk kökenli olmasına rağmen 1000'li yıllardan sonra milletleşirken, her anlamda, Farslaşmışlardır. Aslen Karluk Türkleri olduğunu 7 cihan kabul eder. Bulgarlar, aslen Kıpçak Türküdür ama din ve hakim dil unsurundan, 900 lü yıllardan sonra Slavlaşmışlardır. Hatta Son Türkçe isimli kralları, Temuçin Asparukhandır. Siz şimdi gidin, bulgarlar bir numaralı Türk düşmanı,Slavcı olmuş çıkmışlardır. Aynı şekilde, Türkiye coğrafyasında yaşanan siyasal, toplumsal kültürel süreçlerde, kürdi olan bir cemaat Türkleşmiş, Türkmen olanların da ciddi bir kısmı kürtleşmiştir. Örnek Karakeçili Türkmenleri.. En hızlı kürtçüler dahi kabul etmekteki, Karakeçililer, Oğuz Türküdür. Ama çift dillilik denen sosyolojik başkalaşıma girmişler günlük hayatları kurmaç ca ifadelere geçmiştir. Tersi bir örnekte, Germiyanlılar aslen İran hoy kenti kökenli Kürt aşiretidir ama zamanla Türkmenleşmiştir. Yine Irakta en büyük arap aşireti diye bilinen, Al Bayati aşireti bütün mensuplarınca ifade edilir ki, Bayat Türkmenlerinden ancak arapça ana dil konumunu almıştır. Bunda körü körüne etnik faşizm göstermenin manası yoktur. Ayrıca bir şeyin gerçeğini kabul etmek başka, o gerçeği benimsemek başkadır yani aidiyet ve asabiyet bağı tercih meselesidir. Bir insan, Kürtçe dilini kullanıyor diye kürt olamaz. Yakın tarihe kadar İstanbul da, ana dilini unutmuş, çok iyi derecede, Türkçe konuşan İstanbul Rumları vardı, şimdi onlarda Türk mü idi..Bir misalde kendi ailemden vereyim, babamın öz amca çocukları, Amasya'dan, Ağrı'ya 1960 larda Karayolları Mdr. çalışanı olarak gitmişler ve hanımları kürt, şimdi çocukları da, dede tarafımızdan has amca oğulları olan babaları da, aslen amasyalı olmasına rağmen kürdüz demekle kalmıyorlar bir de, sizden de kürtçü olup çıkmışlar.. Vesselam. Herkese, Selam ve Saygılar...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. aşağı da sorulan sorulara cevap ver boş boş konuşma

   Sil
  2. 1.Bulgaristanda Resi yoktur
   2.Resiler öz be öz Kürttür, senin gibi Yahudi/Yunan/Ermeni/Gürçü/Laz değil!

   Cok bilmiş, kendi Aşiretimi senden mi öğreneceğim? Hem siz Türkler hep mi böyle herşeye karışırsiniz? Benim okadar Türkçem bi yok ki Türk olim...

   Sil
  3. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  4. saka diye yazdin dimi bunlari :-)

   Sil
  5. hey kardeşim biz kürdüz kürdüz kürdüz aşiretimizin ismi de reşi dir ve Kürtçedir türklerin binlerce yıldır asimile etmeye çalişip da türkleştiremediği reşi aşiretine mensup kürdüzzzzzzz

   Sil
 15. bu aşiretin türk olmadığını en başta yusuf halaçoğlu ve bu siteyi hazırlayanlar biliyor bir kaç ahmağı da kandırmayı başarmışlar..insan bir sorar 1.si hem göçebe olacak hem de türk beyliklerine bağlı yaşayacak ve de kürtleşecek??? 2.si neymiş efendim aşirette türkçe isimler kullanılırmış(türklüğün kanıtı olmamasına rağmen) bu türkçe ismi kullanan bir tek aile reisi ismi iletişim bilgileriyle beraber verilmez mi?3.sü 15 tane kolu olan bir aşiret nasıl oluyorda hep birlikte kürtleşiyor,hiç mi türk kalan olmaz???4.sü yusuf halaçoğlu ekranlarda ha bire aşiretin büyük bir kısmı kürtçe bilmez türkçe konuşur der lan ankara haymana dan tut ta aa kazakistan,azerbeycan da ki yezidi reşilere kadar neden hepsi kürtçe konuşur???neden kimse kendisine benim ailemden kimse diyormuydu ki biz aslen türküz diye sormaz??neden aşiret kürtçe bir isim kullanır??? tahrir defterlerinde bir tek yer de evet bir tek yerde bu aşiret için neden 'türkmendir' ibaresi yoktur??? adım gibi biliyorum ki bu soruların hiç birine cevap yoktur niye mi? çünkü amaç sadece ve sadece hem mezhepsel çelişkiyi kullanıp hem de yapılan atatürk barajıyla bölgeden bir nebze uzak kalan ve çok kalabalık olan bu aşireti gün geçtikçe artan kürt ulus bilinciden uzak tutmak bu kadar basit( bu yorumum yayınlanmazsa bir blog yazısının google arama motorundan nasıl ilk sırada çıktığını araştırmak boynumun borcudur)

  YanıtlaSil
 16. ayrıca koskocaman bir yalan daha ''bugün suriye de halep de ki rişvanların yüzde yüzü türkçe konuşur'' demiş allhatan korkun la allahtan.. suriye de ki savaştan öncesine kadar her yıl bir iki defa görüştümüz reşilerin dili olan ve konuştukları tek dil olan kürtçe nerenize battı lan!!!

  YanıtlaSil
 17. rışvan aşireti hedrodan malatya adıyamana taşınmış burda kalan mala heciye elle onları bi törlü bulamıyor

  YanıtlaSil
 18. Bana bakin lan bana bakin dangalak cahiller, soyunuza önce bir sahip cikmayi ögrenin, sonradan ingiliz, fransiz, amerikalinin eliyle, dayatmasiyla, desteklemesiyle tarih yazilmaz...risvanlarin Beğdili Türkmen aşiretinden ve Oğuzların Iğdir Boyundan oldukları Osmanlı Tahrir defterlerinde acikca belirtilmektedir....Köpeklerin okumasi yoktur, onlar sadece hirlamasini bilirler....hadi bakiiim hir yapin hirrrr...1500 yildir irani yöneten selcuklu asiret sistemi elbetteki anadoluya gelirken farscayida beraberinde getirecekti....önce sah ismail ve yavuzun carpistigi alana bir göz atin sonra uyuz uyuz kasinirsiniz... Osmanli bilakis türkmen asiretlerini az göstermek istemistir...yazicilari ermeni, rum, arap olduklari icin...bir cogunu gizlemislerdir...ama görüldügü gibigenede basarili olamamislar asiret sistemli türkmenleri yok sayamamislardir..Konar göcer türkman, konar göcer etrak, konar göcer yörükan taifesi diye adlandirilmislardir...bazilarida etrak,ekrad yani türk/kürt olarak dillendirilmislerdir...Agustos böcegi gibi aglenmeyin unutmayinki karincalar bos durmaz!!!resvanin türkmen oldugunu ispat etmek cok basit... Türkmen düsmani uyuz TC ortadan bir kalksin....Asiretlerimizi sonrasinda toplamak cok kolay...sonra ne olucak resvanliktan istifami ediceksiniz bre zavallilar...Türkmenligimizi yasamaya Türkiye cumhuriyeti denen siyonist yapi engelliyor... Bu kadar!!!!

  YanıtlaSil
 19. Doçent Dr. Faruk Söylemez Rişvan Aşireti`nin Celikanlı Cemaatindendir. Rişvan`in öz evladıdır. ‘Osmanlı Devletinde Aşiret Yönetimi, Rişvan Aşireti Örneği’ isimli 2007 yılında yayınlanan kitabı ve Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin 2002 yılındaki 12. sayısının 39-52. sayfalarında yayınlanan ‘Rişvan Aşireti’nin Cemaat, Şahıs ve Yer Adları Üzerine Bir Değerlendirme’ isimli makalesi, Osmanlı Arşivlerinde 7 yıl süren bir çalışmanın sonucu olan eserlerdir. Dünyanın en güvenilir arşivleri olarak bilinen Osmanlı arşiv belgelerine dayanan eserleri tenkit edenlerin çok daha güvenilir belgeler göstermesi beklenir. İnternette rasladığımız, Faruk Bey’in yazılarındaki bilgilerin bir kısmından alıntı yapıp, siyasi görüşüne uygun olmayanları ise yok farz eden bazılarının yazdığı yazılar ilmi değildir. Gerçeğin çarpıtılarak siyasete kurban edilmiş şeklidir. Bu yazıların etkisinde kalan iyi niyetli kardeşlerimizin Faruk Bey’in tespitlerini tenkit etmesi üzüntü vericidir. Yeniceobalı Rişvanların önde gelen büyüğü rahmetli Hacı Ahmet Kart (Karto Ağa) dedemizin “Aslımız Türkmendir. Gurmançça da konuşuruz, Türkçe de” sözünü unutmuyoruz.

  YanıtlaSil
 20. Faruk söylemezin eseri çarpıtmalarla doludur..Birdefa Osmanlı arşivlerinde hem Kilis tahrir hemde maraş tahrir 1530 lu belgelerde Reşvan apaçık EKRAD(KÜRD) olarak gösterilir...Zaten PROFESÖR DOKTOR CEVDET TÜRKAY Aşiret ve oymaklar kitabındada Reşvan ve bütün boyları Osmanlı arşivlerinde kürd olarak gösterilir..kitap piyasada git oku....... Birkaç köyün isminin Türkçe olması veya bazı beylerin kara lakabı alması aşireti türkmen yapmaz...Bu aşiret 800 yıl türkmen coğrafyasında yaşıyor..bırakında Türkçenin etkisinde kalsın yani...13. yüzyıl yazma eserlerinde bile REŞVAN ismi geçer bu isim özkürtçedir..Orta asyada özkürtçe isimli bir türkmen aşireti!!!!!! ne kadar ilmi!!!!!! nekadar bilimsel!!!!!!!!

  YanıtlaSil
 21. Faruk söylemez aşiretin bütün boylarının ve bütün rişvan köylerinin (500-600 civarında rişvan köyünün)konuşması hakikatı karşısında şaşkınlığa uğrayıp..aşiretin fars etkisinde kaldığını iddia ediyor...aşiret 13. yüzyıldan beri kilis ve çevresinde İRAN nere Halep nire...Faruk söylemez işte bu kadar akademisyen!!!!!!....Bakınız benim türkmen kardeşlerimle bir sorunum yok..Onlarla akrabalık bağlarımızda var..ama aslını inkar etmek haramzadeliktir...

  YanıtlaSil
 22. Halacoğlu ve benzerlerinin kitabını okuyun bir tane aslı Kürd olan Türkmen aşireti ismi geçermi..nedense hep Türkmenler çatır çatır kürt oluyor!!!!! bu soruyu beyin jimnastiği yapmanız açısından soruyorum....devlet onlarda hakim kültür onlarda rsmi dil onlarda bürokkrasi basın onlarda şehir ve kasabalrda Türkçe konuşuluyor...ve bu coğrafyada dev bir aşiret hemde göçebe yemeyip içmeyip Kürtleşiyor..istesede yapamaz..çünkü Kürtleşecek ortam ve nüfus ve gerekçe..yok..
  -Kilsde Kür dağları vardır.CEBELİ EKRAD bu dağlar ismini Reşvan aşiretinden alır...Evliya çelebi bile Kilisden bahsederken Güneydeki Reşvan aşiretinden KÜRD olarak bahseder..Bu bölgelerde 500 yıl evvel KÜRD LİVASI vardı yani Reşvanlar bu bölgede Kürd beyliği kurmuşlardır...Bu beyliğin liderlerinden Şeyh İzzeddin vardır...Arşivlerde bu reşvan beyi için KÜRD İZZEDDİN ismi geçer...bunun soyıundan gelen reşvanlar halen yaşamaktadır...Yani hem tarih kitaplarında hem arşiv ve tahrri defterlerinde bu aşiretin kürdlüğü okadar çok vurgulanıyor..İşte 800 yıl evVel yaşamış Ebul Bahadır Reşvan el KÜRDİ..Reşvan türkmen yamak Barzaniler türkmen orjnili demekten daha saçmadır..bu konuyu tartışmamız bile abesdir...

  YanıtlaSil
 23. Cengiz Aspir kardeşime teşekkür ederim. Prof. Dr Cevdet Türkay beyin aşiret ve oymaklar kitabından beni haberdar ettiği için. Kitabının tam adı, “Osmanlı İmparatorluğu'nda Oymak, Aşiret ve Cemaatlar”. Kitabın 1979 da İstanbul’da Tercüman Yayınlarından çıkan ilk basımını Cengiz Aspir’in yazısı doğrultusunda gözden geçirdim. Rişvanlarla ilgili 635 ve 636. Sayfadaki Rişvan cemaatleriyle ilgili bilgi aynen şu şekildedir: “Rişvan, Rişvanağalar, Rişvançakallusu, Rişvançakallu cemaatleri Yörükân Taifesi olarak yazılmıştır. Rişvan Ekradı, Rişvanlu ise Türkmen Ekradı Taifesi “olarak yazılmıştır. Dikkat edilirse 4 tane cemaat Yörük olarak yazılırken 2 cemaat ise Türkmen Ekradı olarak belirtilmiştir. Yörüklerin kimliğini tartışmaya gerek yok. Acaba Cengiz Bey ‘Türkmen Ekradını’ nasıl açıklayacak? ‘Türkmen Ekradı’ kelime anlamı olarak Türkmenlerin Kürtleri demektir. Hem Türkmen hem Kürt olması mümkün mü? Burada ‘Ekrad’ kelimesini etnik olarak yorumlarsanız işin içinden çıkamazsınız. Bunu Cevdet Türkay Bey de ve diğer birçok Osmanlı tarihçisi de görmüş ve ‘Türkmen Ekradını‘ ‘Türkmenlerin göçebe olarak yaşayanları’ şeklinde açıklamışlardır. Hem Cevdet Türkay Bey’ in, hem de kitabının giriş kısmıyla ilgili bir yazı aşağıdadır. Cevdet Bey ile ilgili bu yazıyı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Muhsin Bozkurt Bey kaleme almıştır. Cengiz Bey Cevdet Türkay Bey’ i güvenilir bir kişi olarak gördüğü için herhalde onun konu ile ilgili görüşlerini de dikkate alacaktır.
  Bu arada bir düzeltme yapmak gerekecek. Cevdet Türkay Bey profesör değilmiş. Kendisi uzun yıllar Osmanlı arşivlerinde çalışmış ve bu sırada edindiği bilgilerle kitabını yazmış. İnanıyorum ki yaptığı hizmet bir çok profesörün hizmetinden daha fazladır. Allah mekânını cennet eylesin.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Cevdet Türkayın kitabında 5 yerde rişvan EKRAD olarak, yanlızca bir yerde ise Türkmen Ekrad taifesinden Rişvan ekradı deyimi geçer...Görüldüğü gibi burada aşirete değil bulunduğu taifeye türkmen ekradı diyor...bu deyim antep ve havalisinde yaşayan türkmen ve kürdleri içine alan genel bir terimdir...sizin sandığınız gibi Osmanlı göçebe olanlara EKRAD dememiştir...mesela Bilikan aşireti için bu kitapda KONAR GÖÇER EKRAD demektedir...görüldüğü gibi ibarenin başında konar göçerlik bildirilmiştir..bu ekrad doğrudan ETNİSİTEYİ gösterir..zaten reşvan pek çok yerde KONAR GÖÇER EKRAD olarak tanımlanmıştır...Evet bu konar göçer ekrad deyimindeki ekrad sizce yine konar göçermi...el insaf...Kaldıki arşivlerin çok azında Türkmen ekradı deyimi kullanılır...16. yüzyıl belgelerinde aşiret direk EKRAD olarak tanımlanır...Türkmen aşiretlerinin kürdleşmesi bir resmi ideoloji efsanesidir..Avşarların veya beydillilerin bir kaç küçük boyuna birkaç belgede ekrad olarak tanımlanması EKRAD(KÜRDLER):GÖÇEBE anlamına gelmez...Bazen Türkmenler ve reşvan konfederasyon halinde birleşebilmekte bazı ufak türkmen aşiretleri bu konfederasyona dahil olabilmektedir...dolayısıyla sanki bunlarda rişvanmış gibi bir intiba doğmaktadır...arşivlere objektif bakmak lazım ideolojik değil....

   Sil
 24. Muhsin Bozkurt Bey'in 29 Ocak 2011 tarihli yazısı aşağıdaki adrestedir.
  http://www.kocaeliaydinlarocagi.org.tr/Yazi.aspx?ID=2220

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. EYY ÜLKÜCÜLER BİZ REŞİLİYİZ VE KÜRDÜZZ ALLAH BİZİ KÜRT OLARAK YARATTI NE YAPARSANIZ BİZİ TÜRKLEŞTİREMEZSİNİZ ÇÜNKÜ KİTABIMIZ KURANI KERİM BİZE ASİMİLE OLMAYIN DİYOR ALIN SİZE KANIT :O'nun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de: Gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin farklı olmasıdır. Elbette bunda bilen ve anlayan kimseler için ibretler vardır.” (Rum, 30/22) HER LİSAN BİR AYETTİR YANİ KÜRDÜ KÜRTÇEYİ İNKAR ETMEK ALLAHIN AYETİNİ İNKAR ETMEK DEMEKTİR .. SİZ NASIL MÜSLÜMANSINIZ ÜLKÜCÜLER SİZE KALSA HAŞA ALLAH BİLE TÜRKTÜR DEMİ YAZIK YAZIK

   Sil
 25. Yukarıdaki uzun makalede rişvanın Türkmen orjinli olduğu iddiasını destekleyecek BİR TEK BELGE bile yok bilakis arşivlerde geçen EKRAD kelimesini MAKASLAYARAK bu makaleyi yazmışlar...Konuyla alakasız uzun makalelerle okuyucuda derin bir araştırma ve ilmi bir eser havası oluşturulmaya çalışılmaktadır..Halacoğlu nun 15. yüzyılda İğdirli Türkmeni dediği ve reşvana bağlı dediği aşiret isimlerini bakın..BUNLARIN HİÇBİRİ REŞVAN AŞİRETİ DEĞİLDİR..ne günümüzde nede 16. yüzyıl ve sonrası belgelerde reşvana bağlı aşiret isimleri bellidir...Bu isimlerde bugün reşvan aşireti yoktur........Reşvan aşireti obalarına komşuluk yapan 40-50 hanelik küçük Türkmenler vergi memurları tarafında reşvan gösterilmiş...hadise bu...www. beydillier.com sayfasında Nizip çevresinde bundan 300 yıl evvel yapılan reşvan -beydilli savaşı anlatılır...Beydilli ozanı Reşvanlara şiirinde KÜRD diye hitap eder...ve enteresandır...Bazı beydilli grupları reşvan aşireti ile BERABER yaşamaktadır..ve bu savaşda bunlar beydillierin tarafına geçip reşvanla savaşmışdır...Yani bazı türkmen grupları belki kız alıp verme gibi sebeplerle reşvanla komşuluk edip arşivlere reşvana bağlı gösterilmiştir......

  YanıtlaSil
 26. Reşwan için türktür diyenler çiyayê kurmênç in zirvesine denk gele , efrinli reşilerin zeytinleri gözlerine denk gele,türkmenistan da yaşayan reşilerin konuştugu dil küfür ola,idrisi bitlisinin yazdıkları şifa ola,horasanda kî reşilerin sazlari sap ola,konyadakilerin selami size taş ola, her neyse uzatmayayim ama çok tuhaf sen git türkmenistan da bile kürtçe konuş kalkıp da sana rum vilayetinde turkmensin desinler

  YanıtlaSil
 27. Ben Anamurda yaşıyorum soyadım Rişvan bizdemi bu aşiretteniz (hacılar cemaati ) . Bizim akrabalardan kimse ne kürtçe biliyor nede nerden geldiğimizi bilgisi olan biri yardımcı olabilir mi ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ugur kardes anadolu ya dagilmis buyuk bir kürt kitlesi var abbasilerden beri,özellikle reşi(risvan) asiretinde bu durum mevcut,macaristan kürtlerini arastir orda bile variz,ama durum bu reşi kürttür,soyadinizin soyunuzla ilgisi varsa kürtlükte mevcuttur ama köken olarak tabi suan ne oldugunuz esastir

   Sil
 28. Ayrica yusuf halacoglunun yazilarindan bilimsellik aramak tam bir akil tutulmasi,arkadaslar yukarida kî makalede belirtilen kaynaklari kendiniz bi inceleyin bakalim ne göreceksiniz :)

  YanıtlaSil
 29. Yilmaz adiyaman,sen adiyaman in neresindensin hele bi soyle de gelem o ahmak kafana birsey sokayim

  YanıtlaSil
 30. Koca bir yalan kampanyası ama tutmaz rişwan ve kollarından olan insanlar özünü sözünü iyi bilirler

  YanıtlaSil
 31. Bu ülkede 90 yıldır Kürtler asimile edilmeye çalışılıyor kart-kurt dendi olmadı sonra zazaki dili kürt kimliğinden ayrıştırılmaya çalışıldı oda istenileni veremedi.. Şimdi de ırkçı güruhlar bu şekilde aşiret aşiret yalanlar ve hikayeler üzerine kurulu soykırım politikalarına başladılar rişwan aşireti bütün kolları ile adı sanı dili kültürü kürtçe olan bir aşiretdir. bilindiği ilk tarihten bugüne beylikleri aşan kalabalıkların oluşturduğu binlerce insanı aşan bir aşiretdir. tarihten günümüze padişahların dahi kürt diye bildiği bir aşireti MHP'li vekil halaçoğlu'nun ırkçı emeller ile yazılmış kitabı üzerinden türkleştirmeye çalışmak aşağılık bir soykırım çabasıdır. İç anadolu'ya yayılmış bir aşiretin bu yöntemle kolayca asimile edileceğini sanıyorlar ise yanılıyorlar rişwan asla kürtleşen bir türkmen aşireti olamaz adı sanı öz kürtçedir. o kadar kalabalıktır ki asimile olması türkleşmeside türkken kürtleşmeside tarihine bakıldığın da sosyolojik olarak imkansızdır neyse odur. osmanlıda kürdistan denilen eyaletin dahi padişah talimatı ile idaresini ele alan aşiretlerdendir. sadace rişwanların bi tipine kaşına gözüne baksanız zaten kürt olduğunu anlıyorsunuz artık kandan kemikten dna dan zaten her şey bulunuyor bu iddia da bulunanlar benim google hesabıma mesaj ile ulaşssınlar çeşitli şehirlerden 30 kadar rişwan ile bağlantıya geçebilirim tahlil yolu ile gösterelim kim neymiş ? bu ırkçı çalışmalar iç anadolu kürtleri üzerinde de tutmayacak rişwanlar topyekün tarihte kürt idi bugün de kürtdür... Objektif ve nesnel olmayan ırkçı emeller ve asimile politikaları dahilinde yaratılmış gerek halaçoğlu nun gerekse TTK başkanlığı yapmış olan direk devletden ırkçı partilerden kişlikler taşeronlar tutsa dahi bu iddia yı asla kanıtlayamazlar sadace hikayekitapları yazarlar..

  YanıtlaSil
 32. aşiretin kendi ismi bile kürtçe reşi kürtçe bi isimdir nasıl türkmen olacak biz kendimizi bildik bileli Adıyaman sincikte kürtçe konuşuruz ve kendimize kürt deriz ki zaten yukardaki aşiretin kollarına bakarsanız isimler hep Kürtçedir Osmanlı zamanında bu aşirete mensup bazı aileler sürgüne gönderilmiş va mesela antalyada bizim cemaate mensup kişiler türkleşmişlerdir ama kendilerine reşi diyorlar reşi aşireti 10 milyonluk büyük bir kürt aşiretidir bazi ülkücüler ne yapsada tarihimiz bizim kürt olduğumuzu söylüyor

  YanıtlaSil
 33. EYY ÜLKÜCÜLER BİZ REŞİLİYİZ VE KÜRDÜZZ ALLAH BİZİ KÜRT OLARAK YARATTI NE YAPARSANIZ BİZİ TÜRKLEŞTİREMEZSİNİZ ÇÜNKÜ KİTABIMIZ KURANI KERİM BİZE ASİMİLE OLMAYIN DİYOR ALIN SİZE KANIT :O'nun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de: Gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin farklı olmasıdır. Elbette bunda bilen ve anlayan kimseler için ibretler vardır.” (Rum, 30/22) HER LİSAN BİR AYETTİR YANİ KÜRDÜ KÜRTÇEYİ İNKAR ETMEK ALLAHIN AYETİNİ İNKAR ETMEK DEMEKTİR .. SİZ NASIL MÜSLÜMANSINIZ ÜLKÜCÜLER SİZE KALSA HAŞA ALLAH BİLE TÜRKTÜR DEMİ YAZIK YAZIK

  YanıtlaSil
 34. Bazı yorumlar oldukça ilginç. Buna göre ‘Prof.Dr.Yusuf Halaçoğlu insanları kandırmak için uğraşmaktadır. Siyasetçidir. Üstelik kendisi Rişvan aşireti mensubu değildir’. O zaman Rişvan’ın öz evladı, aşiretin Celikhan kolundan Prof. Dr Faruk Söylemez’ e inanmak gerekir. Deniyor ki “Ona da inanmayız. Çünki yazdıkları benim söylediklerime uymuyor.” Peki, sizin tahsiliniz ne? Ne kadar tarih, Osmanlıca bilginiz var? Rişvan’ın geçmişini öğrenmek için 7 yıl Osmanlı arşivlerinde çalışarak, araştırmasının sonucunu ‘Rişvan Aşireti’nin Cemaat, Şahıs ve Yer Adları Üzerine Bir Değerlendirme’ isimli makalesi ve sonra yayınlanan ‘Osmanlı Devletinde Aşiret Yönetimi, Rişvan Aşireti Örneği’ isimli kitabında toplayan Prof. Dr Faruk Söylemez’ e inanmayacağız da tarih bilgisi, ilmi seviyesi bilinmeyen kişiye mi inanacağız? Faruk bey gibi ilim adamlarını tenkit edeceklerin en az O’nun kadar doğru, güvenilir deliller göstermesi gerekir. İlim adamının karalanmaya çalışıldığı garip bir dünyada yaşıyoruz vesselam…

  YanıtlaSil
 35. çok önemli değil ırklar. neticede herkes insandır. ama bu kafatasçı ırkçılar anadoluda herkesi türk yapmak için uğraştı. şimdi bakarsanız en azalı tük ırkçıları türk olmayan laz, gürcü, pomak, arap, rum, ermeni ,kürt gibi. türkçülüğü icat edenler bile türk değil, gokalp, atsız, ataturk gibi. ırkçılık en saçma düşüncedir. ama biz de bol. zaten genom haritasına bakılırsa Anadolu ırkları belli.
  http://onedio.com/haber/turkiye-nin-genetik-yapisi-ezber-bozuyor-318711

  YanıtlaSil
 36. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 37. Taaa Göktürkler döneminde Kürt sözcüğünün geçmesini nasıl açıklayacağız peki?Var mı bu konuda bir sözü olan?Yoksa yalnızca bir benzerlik mi? Bildiğim kadarıyla Kürt sözcüğünün kendisi de bugün Kürtçe olarak kabul edilen şivelerin/lehçelerin hiçbirinde yok.

  YanıtlaSil
 38. Taaa Göktürkler döneminde Kürt sözcüğünün geçmesini nasıl açıklayacağız peki?Var mı bu konuda bir sözü olan?Yoksa yalnızca bir benzerlik mi? Bildiğim kadarıyla Kürt sözcüğünün kendisi de bugün Kürtçe olarak kabul edilen şivelerin/lehçelerin hiçbirinde yok.

  YanıtlaSil
 39. "Saklanan Gerçekler" isimli araştırmasında aşiretimizin büyüklerinden Dr.Mahmut Rişvanoğlu şöyle belirtiyor:

  "Üniversite yıllarımın ilk başlarında (1959-1961 arası), Kürtçe konuşan toplulukların ayrı bir ırk veya etnik bir grup olduğu hususundaki görüşlere yakınlığım olmuştu. Baba tarafım; bugün Türkiyede geniş bir sahaya yayılmış olan ‘RİŞVAN’ aşiretler ve oymaklar topluluğunun ana kollarından ‘MİKAİL OĞULLARI’ oymağına mensuptu. Bu oymağa ismini veren Mikail Bey, benim 4 gömlek öncesi atamdır. Bu topluluk Kirmanci lehçesini konuşur.

  1959 ve 1961 yılları arasında, bu hususta yazılmış bazı batılı yazarların, Erivan ekolünün ve İrandaki Nejat-ı Aryani mektebinin bazı eserlerini okumuş ve tetkik etmiştim. Fakat bu eserler ve bu husustaki araştırma yazıları beni yeteri kadar tatmin etmemişti. Aksine bir çok sorularım cevapsız kalmıştı. Çünkü, ana tarafım ’AVŞAR’ Oğuz boyundan olması sebebiyle ben, her iki aşiretin içinde yaşadım. Her iki oymağı; sosyal yapıları, sosyal yaşayışları, etnografik yapısı, an’ane ve gelenekleri, töreleri ve inançlarını yakinen bildiğim için mukayese etme imkanım olmuştu.

  Kırmanci ve Türkmence konuşan bu iki aşireti, sosyal yapıları, etnografisi, kültürleri ve inançları yönünden ilmi metodoloji ile araştırdığımda, iki toplum arasında sadece bir tek fark gördüm, o da konuşulan lehçelerinin farklı olmasıydı.

  Bu durum karşısında, kendi toplumum başta olmak üzere, “Türkmen, Kurmanç, Yörük ve Zazalar” üzerinde tarihi zaman içinde, kronolojik tarihlerini, sosyal yapılarını, kültürlerini, gelenek ve göreneklerini, etnografyasını ve konuştukları lehçelerini, ilmi metodoloji ile ve siyasi ideolojik saplantılardan uzak olarak yazılmış yerli ve yabancı araştırmacıların bu husustaki yazılarını ve eserlerini tetkik ettim. Ayrıca bizzat kendimin bu hususta pek çok çalışmam oldu.

  Güneydoğuda 4 senelik hekimlik hizmetim sırasında çok yer gezdim. Buradaki aşiretler hakkında araştırmalarım oldu. Ayrıca osmanlı devletinin boy, oymak ve aşiretlerin “tapu ve iskan defterleri” üzerinde araştırma ve tetkikler yapan tarihçi ve diğer araştırıcıların eserlerini tetkik ettim.

  Bu bakımdan “Kürt ve Zaza lehçesini” konuşan oymak ve aşiretlerin ayrı bir kültür kodu yoktur. Orta asyadan beri gelen Türk kültürünün bütün özelliklerini taşımaktadırlar.

  Bu tarihi ve sosyal hakikatin varlığına rağmen ben kırmancı konuşuyorum diye bir takım zorlamamlarla ve hayali görüntülerle, tarihi ve sosyal gerçekleri tahrip ederek veya gizleyerek batılı emperyalistlerin “yeni dünya düzeni” seneryosunun karanlık sokaklarında bana Müslüman-Türk kimliğinin dışında bana ayrı bir kimlik vermeye çalışanlar büyük bir hata, gaflet ve hatta hıyanet içindedirler. Ve tarihi gerçeklere karşı bir nevi suç işlemektedirler.

  YanıtlaSil
 40. rışvanlılar kürttür bende rışvanlıyım

  YanıtlaSil
 41. Bu konu hakkında tam bilgisi ve resmi belgesi olan varsa bana ulaşabilir mi

  YanıtlaSil
 42. Bu konu hakkında tam bilgisi ve resmi belgesi olan varsa bana ulaşabilir mi

  YanıtlaSil
 43. Ben Malatyalıyım, Türkçü görüşe sahibim. Rişvanlıların Ekrad olduğu kanaatindeyim. Ama uzun boylu bir bilgiye sahip değilim.

  YanıtlaSil